تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت‌پذیر است آنچه ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انجام داده در پاسخ به اقدامات طرف مقابل بوده است. سال‌هاست که برجام برای ایران کار نکرده و توافق منافع اقتصادی برای مردم ایران نداشته است. 

تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت‌پذیر است آنچه ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انجام داده در پاسخ به اقدامات طرف مقابل بوده است. سال‌هاست که برجام برای ایران کار نکرده و توافق منافع اقتصادی برای مردم ایران نداشته است.

گیل نجوا،  سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود با رسانه ها مطرح کرد: گروسی در زمان غلط و جای غلط، افراد غلط را ملاقات کرده است، پاسخ ما داده شده و امیدواریم تصحیح رویه شود. قطعنامه صادره علیه ایران در شورای حکام آژانس یک اقدام کاملاً سیاسی و طراحی شده بود.

قطعاً نمی‌توانستیم این اقدام سیاسی غیرفنی را بدون پاسخ بگذاریم و اقدامات خود را انجام دادیم. اقدامات ایران هیچ نگرانی اشاعه‌ای ندارد و ایران جزو پادمان است. بهتر است به طرف‌هایی که عضو ان‌پی‌تی نیستند متمرکز شوند.

تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت‌پذیر استنچه ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انجام داده در پاسخ به اقدامات طرف مقابل بوده است. سال‌هاست که برجام برای ایران کار نکرده و توافق منافع اقتصادی برای مردم ایران نداشته است.

یک مقدار طرف‌های مقابل این روزها را تحمل کنند که برخی ابعاد فنی آن کاهش یابد و آن‌ها ببیند کاهش تعهدات یعنی چه. اگر توافق فردا در وین نهایی شود تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت پذیر است. آنچه برگشت‌ناپذیر است، تروریسم اقتصادی آمریکا و آن‌هایی که همراهی با آمریکا کردند. دردی که بر مردم ایران اعمال کردند برگشت ناپذیر است.

آن‌ها باید تمرکز خود را برای به نتیجه رسیدن توافق انجام دهند. توافق در دسترس و ممکن استو اگر آمریکا دو کار کند، اول این‌که از این توهم اهرم‌سازی عبور کند و دوم این‌که بپذیرند به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برگردند، همین فردا می‌توانیم به وین برویم و توافق را نهایی کنیم.