نماینده مجلس گفت: مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

نماینده مجلس گفت: مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

گیل نجوا، شریعتی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس گفت: مجموع دریافتی (اعم از حقوق پایه، مزایا، دریافتی های مستمر و غیر مستمر، پاداش، کارت هدیه و…)  کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان مجلس، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

وی افزود، هیچکس قائل به تساوی در حقوق و دستمزد نیست ولی تبعیض ها مردم را آزار می دهد.